×

Όροι χρήσης συνεργατών

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Αμοιβή»: Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται από τον Προμηθευτή στην Εταιρεία ως αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών.
 • «Δωροκάρτες»: Έγγραφα σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, που ενσωματώνουν συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης επί κράτησης μέσω του Ιστοτόπου. Αγοράζονται και, κατόπιν, δωρίζονται από Πελάτες σε τρίτους. Εξαργυρώνονται κατά την κράτηση στον Προμηθευτή.
 • «Εκδηλώσεις»: Δραστηριότητες και εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τον Προμηθευτή.
 • «Εταιρεία»: Η εταιρεία με την επωνυμία Unlimited Adrenaline IKE και τον διακριτικό τίτλο «Unlimited Adrenaline», με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός Φειδιππίδου 33, ΑΦΜ 801706186 , ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ («Εταιρεία») παρέχει υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του ιστοτόπου www.Unlimited-Adrenaline.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης,
 • «Ιστότοπος»: Ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.Unlimited-Adrenaline.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων αυτού.
 • «Κουπόνια»: Έγγραφα σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, που ενσωματώνουν ποσό ή ποσοστό έκπτωσης επί κράτησης μέσω του Ιστοτόπου. Προσφέρονται από την Εταιρεία σε Πελάτες κατά την διακριτική της ευχέρεια και εξαργυρώνονται κατά την κράτηση στον Προμηθευτή.
 • «Όροι Χρήσης»: Το κείμενο των όρων χρήσης του Ιστοτόπου, όπως είναι κάθε φορά αναρτημένο σε σχετική ιστοσελίδα αυτού.
 • «Πελάτες»: Οι χρήστες του Ιστοτόπου, που κάνουν κρατήσεις σε Εκδηλώσεις του Προμηθευτή.
 • «Προμηθευτής»: Ο με το παρόν αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της Εταιρείας, προκειμένου να παρέχει σε χρήστες του Ιστοτόπου τη δυνατότητα κράτησης σε Εκδηλώσεις.
 • «Προσφορές»: Εκπτωτικές τιμές για Εκδηλώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς κράτηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση.
 • «Υπηρεσίες»: Η φιλοξενία στον Ιστότοπο πληροφοριών σχετικά με τις Εκδηλώσεις και η παροχή συναφών ηλεκτρονικών εργαλείων για την απευθείας επικοινωνία των Προμηθευτών με τους Πελάτες τους για τους σκοπούς κράτησης της συμμετοχής των Πελατών στις Εκδηλώσεις.

      2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 • Η Εταιρεία παρέχει μέσω του Ιστοτόπου και έναντι αμοιβής τις Υπηρεσίες στους Προμηθευτές υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.
 • Για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ο Προμηθευτής καταβάλλει στην Εταιρεία την Αμοιβή, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης.
 • Για την ολοκλήρωση κατάρτισης της παρούσας Σύμβασης ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταχωρήσει σχετικό λογαριασμό Προμηθευτή στον Ιστότοπο, αναρτώντας κάθε σχετικώς ζητούμενη πληροφορία και έγγραφο, οφείλει δε να διατηρεί τα στοιχεία του λογαριασμού του πάντοτε ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
 • Η παρούσα Σύμβαση συνιστά Σύμβαση – Πλαίσιο. Με βάση αυτή ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην Εταιρεία προτάσεις προς φιλοξενία Εκδηλώσεων. Η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται ή να απορρίπτει τις σχετικές προτάσεις αναιτιολόγητα και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την αποδοχή κάθε πρότασης και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη κατά το προσυμβατικό στάδιο σε περίπτωση μη αποδοχής. Οι σχετικές συμβάσεις παροχής των Υπηρεσιών τίθενται ανά εκδήλωση σε ισχύ κατά τον χρόνο αποδοχής από την Εταιρεία της εκάστοτε πρότασης.
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στο πλαίσιο της Σύμβασης ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία, έχοντας την αποκλειστική επί αυτών ευθύνη:

 • Το καθήκον αληθείας και την καλόπιστη και σύμφωνη με τα συνναλακτικά ήθη συμπεριφορά τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στους Πελάτες.
 • Την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών για τη νόμιμη εκτέλεση των Εκδηλώσεων και, γενικώς, τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.
 • Την εκτέλεση των Εκδηλώσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, τηρώντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ποιότητας και σε αντιστοιχία με τις καλές εμπορικές πρακτικές.
 • Την εξεύρεση και διάθεση του απαραίτητου αριθμητικά προσωπικού με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία, που απαιτούνται, για την προσήκουσα εκτέλεση των Εκδηλώσεων.
 • Την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση των Εκδηλώσεων.
 • Την αγορά ή μίσθωση των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού για την εκτέλεση των Εκδηλώσεων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει απέναντι στην Εταιρεία την εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεων, που του απονέμονται ρητώς από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και για τρία (3) έτη μετά την λύση της να τηρεί εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του με την αφορμή της εκτέλεσης των Υπηρεσιών και αφορά την Εταιρεία.

Ο Προμηθευτής φέρει πλήρη ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων του, που διορίζει για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση.

 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 • Ο Προμηθευτής υποχρεούται να κάνει χρήση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, όπως είναι κάθε φορά αναρτημένοι επί αυτού.
 • Επιπρόσθετα, στις συμβατικές σχέσεις με τους Πελάτες ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις διαδικασίες διεξαγωγής Εκδηλώσεων, κράτησης, πληρωμής, ακύρωσης και επιστροφής, εκπτώσεων, κουπονιών και δωροκαρτών, που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης.
 • Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αναρτά πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για τις Εκδηλώσεις.
 • Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων του στις σχέσεις με Πελάτες. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιεί απλούς υπερσυνδέσμους προς τον Ιστότοπο κατά την προώθηση της Εκδήλωσης στο διαδίκτυο, με ρητή εξαίρεση τεχνικών framing ή άλλων που αθεμίτως θίγουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.
 • Ο Προμηθευτής έχει δύο δυνατότητες για την αποδοχή ή μη της κράτησης, που έγινε στον Ιστότοπο της Εταιρείας : α) άμεση κράτηση, όπου η κράτηση γίνεται αυτόματα και ο χρήστης χρεώνεται την ίδια στιγμή όλο το ποσό, ή β) με επιβεβαίωση διαθεσιμότητας, όπου ο Προμηθευτής υποχρεούται να απαντά στον Πελάτη μέσα σε 48 ώρες αν αποδέχεται και σε αυτή την περίπτωση το ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη δεσμεύεται και χρεώνεται μετά την αποδοχή του Προμηθευτή. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω 48ωρης προθεσμίας ο Προμηθευτής θα λογίζεται αυτομάτως ότι αποδέχθηκε τη σχετική κράτηση. Σε περίπτωση απόρριψης της κράτησης ο Προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει σχετικώς τον Πελάτη και την Εταιρεία, άλλως θα λογίζεται αυτομάτως ότι αποδέχθηκε τη σχετική κράτηση.
 • Ο Πελάτης δύναται να επιλέγει την εξόφληση του αντιτίμου της κράτησης μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Apple pay και Google pay. Με την αποδοχή της κράτησης ο Προμηθευτής εξουσιοδοτεί την Εταιρεία για την χρέωση ή δέσμευση, αντιστοίχως, του σχετικού ποσού από την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα του Πελάτη.
 • Ο Προμηθευτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πολιτικές ακύρωσης επιθυμεί:

(i) Απεριόριστο δικαίωμα ακύρωσης για συμμετέχοντες σε Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις και Προσφορές με επιστροφή 100% του τέλους συμβολαίου,

(ii) Ακύρωση το αργότερο 24 ώρες  πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(iii) Ακύρωση το αργότερο τρεις ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ η ακύρωση 24 ώρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(iv) Ακύρωση το αργότερο επτά ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ η ακύρωση τρεις ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από τρεις ημέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(v) Ακύρωση το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση επτά ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(vi) Ακύρωση το αργότερο τριάντα ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση δεκαπέντε μέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(vii) Ακύρωση το αργότερο ενενήντα μέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση τριάντα ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από τριάντα μέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(viii) Ακύρωση το αργότερο εκατό ογδόντα ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση εξήντα ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από εξήντα ημέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου.

 • Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται δωροκάρτες και κουπόνια Πελατών, απομειώνοντας την τιμή της κράτησης κατά το χρηματικό ποσό ή ποσοστό, που αυτά ενσωματώνουν. Η Εταιρεία θα επιστρέφει το σχετικό χρηματικό ποσό ή ποσοστό στον Προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Σε περίπτωση παρόδου της διάρκειας ισχύος κουπονιού, το σχετικό ποσό θα το επωφελείται η Εταιρεία.
 • Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια να παρέχει Προσφορές προς Πελάτες σε Εκδηλώσεις του. Ο Προμηθευτής φέρει το αποκλειστικό κόστος των Προσφορών.
 • Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι υπόκειται σε ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης από τους Πελάτες μέσω του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που κρίνει πως αξιολόγηση Πελάτη είναι παράνομη ή καταχρηστική, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα υποβολής σχετικής ένστασης προς την Εταιρεία. Η ένσταση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και συνοδευόμενη από σχετικά αποδεικτικά μέσα. Η Εταιρεία υποχρεούται σε αφαίρεση αξιολογήσεων, που είναι αποδεδειγμένα παράνομες ή καταχρηστικές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τυχόν αφαίρεση θα λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης.
 • Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατά την απόδοση στον Προμηθευτή ποσών κρατήσεων, όταν το νόμιμο τέτοιας απόδοσης αμφισβητείται από Πελάτες. Τυχόν απόδοση θα λαμβάνει χώρα, εφόσον υφίσταται επίλυση της σχετικής διαφοράς και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής.
 • Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για υπηρεσίες ασφάλισης, που τυχόν παρέχει στους Πελάτες. 
 1. ΑΜΟΙΒΗ
 • Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες στον Προμηθευτή έναντι της Αμοιβής, η οποία συνίσταται σε προσυμφωνημένη προμήθεια επί κάθε κράτησης Πελάτη σε Εκδήλωση του Προμηθευτή.
 • Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα επιλογής διαφημιστικών πακέτων για την προώθηση των Εκδηλώσεων μέσω του Ιστοτόπου. Τα διαφημιστικά πακέτα έχουν επιπλέον χρέωση πέραν της Αμοιβής.
 • Με την επιφύλαξη του ως άνω όρου 5.2, η Αμοιβή αποτελεί το συνολικό και αποκλειστικό αντίτιμο και πέραν αυτού δε υφίσταται καμία περαιτέρω οφειλή του Προμηθευτή από τη Σύμβαση.
 • Στις ως άνω τιμές της Αμοιβής δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Άλλοι φόροι πλην ΦΠΑ, τέλη, δασμοί, πρόστιμα, παρακρατήσεις φόρου κλπ, θα καταβάλλονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.
 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 • Η εκκαθάριση των προς απόδοση ποσών προς Προμηθευτές, όπως απορρέουν από κρατήσεις, διαφημιστικά πακέτα, εκπτώσεις, κουπόνια, δωροκάρτες και κάθε άλλου είδους οικονομική συμφωνία μεταξύ των Μερών, θα λαμβάνει χώρα το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα και η Εταιρεία θα αποδίδει τα ποσά αυτά στους Προμηθευτές το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα. Από τα παραπάνω αποδιδόμενα ποσά η Εταιρεία θα αφαιρεί την ως άνω Αμοιβή της.
 • Κατ’ εξαίρεση, για μικρά προς απόδοση ποσά η σχετική απόδοση θα λαμβάνει χώρα μόνο όταν το αποδιδόμενο ποσό φτάσει τα 50€.
 • Η Εταιρεία θα επιβαρύνεται το κόστος τυχόν προμηθειών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εκτέλεση των σχετικών πληρωμών, με εξαίρεση την οποιαδήποτε επιβάρυνση που σχετίζεται με συνάλλαγμα, η οποία και θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Προμηθευτή.

      7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 • Η Σύμβαση είναι δυνατό να καταγγελθεί αζημίως με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα Μέρη, οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ, για τους παρακάτω ρητά αναφερόμενους λόγους :
 • Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για αόριστη διάρκεια με την επιγραμμική υποβολή σχετικής πρότασης από τον Προμηθευτή και την αποδοχή αυτής από την Εταιρεία.
 • κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών.
 • Με έκτακτη καταγγελία, εφόσον το καταγγελλόμενο Μέρος με πράξεις ή παραλείψεις του προβαίνει σε οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης.
 • σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο Μέρος πτωχεύσει ή βρεθεί σε αποδεδειγμένη παύση πληρωμών ή αιτηθεί την υπαγωγή του σε οποιαδήποτε διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή εν γένει αδυνατεί να εγγυηθεί την ομαλή εκπλήρωση του συνόλου των νομίμων και ανειλημμένων με την Σύμβαση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 • Κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου με σχετική πρότερη γνωστοποίηση δέκα (10) ημερών προς τον Προμηθευτή.
 • Τυχόν καταγγελία ή εκπνοή της ισχύος της Σύμβασης δε συνεπάγεται την άνευ άλλου ακύρωση των ισχύος των διατάξεών της και δεν αφαιρεί την υποχρέωση των Μερών να αναζητούν τη συνέχιση εκπλήρωσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τα οποία συμβατικά έχουν συμφωνηθεί μέχρι και η ως άνω καταγγελία ή εκπνοή της ισχύος, να παράγει έννομα αποτελέσματα.
 • Εφόσον κατά την διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ότι ο Προμηθευτής βλάπτει την Εταιρεία, τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίζει ή να αναστέλλει τον λογαριασμό του Προμηθευτή και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, να αναστέλλει την πρόσβαση σε φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να αναστέλλει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκπτωση και να λαμβάνει τεχνικά και νομικά μέτρα, για να αποτρέπει την χρήση του Ιστοτόπου από τον Προμηθευτή.
 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 • Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ότι τόσο το προσωπικό όσο και κάθε εν γένει πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την παρούσα Σύμβαση, δεν αποτελούν προσωπικό της Εταιρείας ούτε και συνδέονται με καμία απολύτως έννομη σχέση με αυτήν.
 • Περαιτέρω, συνομολογούν ότι ο Προμηθευτής, ως αποκλειστικός εργοδότης του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό που βρίσκεται και εργάζεται νόμιμα στη χώρα και σύμφωνα με την κείμενη εργατική και κοινωνικο – ασφαλιστική νομοθεσία. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει εμπροθέσμως και κανονικώς τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού αυτού και σε καμία περίπτωση το ως άνω χρησιμοποιούμενο από αυτόν προσωπικό δεν θα έχει αξίωση από τις παραπάνω αιτίες κατά της Εταιρείας. Οι συνέπειες από παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Προμηθευτή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
 • Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων έργων, και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του ή υπ’αυτού προστηθέντων κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, και έχει σε κάθε περίπτωση και πλέον όλων των άλλων την ευθύνη του κύριου των Υπηρεσιών κατά το άρθρο 925 του Α.Κ., 914 Α.Κ., 932 Α.Κ. κ.λπ.
 1. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 • Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι θα τηρεί απέναντι στους Πελάτες τους όρους και τις διαδικασίες διεξαγωγής Εκδηλώσεων, κράτησης, πληρωμής, ακύρωσης και επιστροφής, εκπτώσεων, κουπονιών και δωροκαρτών, που προβλέπονται σε αυτούς.
 • Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι έχει την σχετική επαγγελματική ιδιότητα καθώς και όλες τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος και διεξαγωγής των Εκδηλώσεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των Υπηρεσιών. Επιπλέον, εγγυάται ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για την ασφαλή και προσήκουσα διεξαγωγή των Εκδηλώσεων.
 • Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών και η εν γένει εκτέλεση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας δεν προσκρούει σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Προμηθευτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της ανωτέρω σύγκρουσης.
 • Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν θα προβαίνει σε πρακτικές, που πλήττουν με αθέμιτο τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πρακτικές αθέμιτης προσέλκυσης πελατείας εκτός του Ιστοτόπου ή προς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή πρακτικές που προσβάλλουν την φήμη της Εταιρείας.
 1. ΕΥΘΥΝΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
 • Ο Προμηθευτής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία της Εταιρείας προερχόμενη από αξίωση τρίτου οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
 • Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι θα αποζημιώνει και θα τηρεί αζήμια την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε ζημίας ή επαπειλούμενης ζημίας ή αποθετικής ζημίας, εξόδων και δαπανών, που θα προκύψουν από την αθέτηση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή, που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Η ισχύς του παρόντος όρου θα εξακολουθεί και μετά την λήξη της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης.
 • Σε κάθε περιστατικό ανά Πελάτη περί μη τήρησης υποχρεώσεων του Προμηθευτή έναντι των Πελάτων, που απορρέουν από την Σύμβαση ή τους Όρους Χρήσης, θα εκπίπτει σε βάρος του Προμηθευτή ποινική ρήτρα ύψους χιλίων Ευρώ (1.000€), η οποία θα δύναται να παρακρατάται από προς απόδοση χρηματικά ποσά προς τον Προμηθευτή χωρίς να αίρεται οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη του προς αποζημίωση για ζημία ή ηθική βλάβη είτε προς την Εταιρεία είτε προς τρίτα μέρη. Η ως άνω ποινική ρήτρα γίνεται δεκτή από τα Μέρη ως δίκαιη και εύλογη δεδομένης της άμεσης εξάρτησης της φήμης της Εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του Προμηθευτή.
 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 • Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από τη Σύμβαση, εφόσον η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχηρό γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας.
 • Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται οποιαδήποτε περιστατικά, για τα οποία το Μέρος, που βρίσκεται σε αδυναμία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και τυχόν αποτελέσματα των οποίων δεν δύναται να αποτρέψει, όπως ενδεικτικά : πόλεμος, ταραχές, ακραία καιρικά φαινόμενα, αποκλεισμοί, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες.
 • Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ύπαρξης ανωτέρας βίας και κατά τη διάρκεια αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους για να συμμορφωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και πληρέστερα στους όρους της Σύμβασης.
 • Το Μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο Μέρος εντός ευλόγου χρόνου από την στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση και πάντως όχι πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών.
 • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τους Πελάτες άμεσα και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) ωρών. Περαιτέρω, ο Προμηθευτής οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. Εφόσον η διοργάνωση Εκδήλωσης κατέστη αδύνατη από γεγονός ανωτέρας βίας, ο Προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει άμεσα στους Πελάτες το σχετικό ποσό της κράτησης.
 1. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 • Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να κάνει οποιαδήποτε χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, των Έργων Διανοίας, των Εφευρέσεων, των Σημάτων, των Σχεδίων ή Υποδειγμάτων, της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Απορρήτων της Εταιρείας είτε για δικούς του σκοπούς είτε προς όφελος οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας.
 • Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος της Εταιρείας, οποιαδήποτε ενέργεια ανταγωνισμού και γενικώς κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θίγει αθεμίτως τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα του Εργοδότη.
 • Ο Προμηθευτής υπέχει υποχρέωση απόλυτης μυστικότητας και εμπιστευτικότητας απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται να κάνει χρήση για ανταγωνιστικούς σκοπούς οποιασδήποτε πληροφορίας σχετίζεται με τα παραδοτέα έργα, όπως ενδεικτικά του πηγαίου κώδικα, αλλά και της τεχνογνωσίας και των εμπορικών απορρήτων της Εταιρείας.
 • Ο Προμηθευτής απαγορεύεται να αποκαλύπτει σε τρίτους και να κάνει χρήση των εμπορικών απορρήτων και της τεχνογνωσίας του Εργοδότη για όφελος δικό του ή τρίτων.
 • Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιωνδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε σχετικού με την παρούσα Σύμβαση, τις Υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεδομένα ή στοιχεία πελατολογίου ή στοιχείων και πληροφοριών που καλύπτονται από επαγγελματικό, ή άλλου είδους απόρρητο ή ευαίσθητο υλικό από πλευράς ανταγωνισμού (στο εξής “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”) της Εταιρείας, στις οποίες ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της Σύμβασης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεώς του είναι ενήμεροι για τον εμπιστευτικό ή απόρρητο κατά περίπτωση χαρακτήρα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών της Εταιρείας και / ή των Πελατών του και τηρούν και αυτοί απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους από τα πρόσωπα αυτά.
 • Ο Προμηθευτής, ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών. Εγγυάται δε και δεσμεύεται ότι θα απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής των δεδομένων Πελατών μετά το πέρας της εκάστοτε Εκδήλωσης.
 • Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ότι το παρόν άρθρο αποτελεί ουσιώδη όρο της Σύμβασης. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη των υπολοίπων δικαιωμάτων του μπορεί σε περίπτωση παραβάσεως από τον Προμηθευτή των όρων του παρόντος άρθρου να καταγγείλει τη Σύμβαση αμέσως και αζημίως για αυτόν.
 • Οι όροι του παρόντος άρθρου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης.
 1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 • Ο Προμηθευτής απαγορεύεται να αναθέτει την διοργάνωση των Εκδηλώσεων σε τρίτα μέρη ή να συμφωνεί για την εκχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων ή / και υποχρεώσεων αναφορικά με τις Εκδηλώσεις χωρίς ρητή γραπτή συμφωνία της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραβιάσει την απαγόρευση αυτή αναγνωρίζει, συμφωνεί και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις Εκδηλώσεις έναντι της Εταιρείας και των Πελατών αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τα εν λόγω τρίτα μέρη, χωρίς αυτό να αναιρεί δικαιώματα καταγγελίας και αποζημίωσης της Εταιρείας από την Σύμβαση.
 • Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε υπεργολάβους την εκτέλεση επιμέρους έργων ή την παροχή επιμέρους υπηρεσιών σε σχέση με τις Εκδηλώσεις, χωρίς αυτό να αναιρεί την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του έναντι της Εταιρείας και των Πελατών αναφορικά με τις Εκδηλώσεις, είτε άμεσα είτε για τις πράξεις ή / και παραλείψεις των υπεργολάβων του.
 1. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 • Η παρούσα σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό δίκαιο, δίχως να εφαρμόζονται οι εγχώριοι κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου για τις συγκρούσεις των νόμων.
 • Σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση, ιδίως την εγκυρότητα, εκτέλεση, ερμηνεία, καταγγελία ή λύση αυτής, αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν να έρθουν σε φιλικό διακανονισμό. Εάν τα μέρη δεν βρίσκουν συμβιβαστική λύση, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 • Η παρούσα Σύμβαση είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών και για το λόγο αυτό τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαίως κάθε τυχόν δικαιώματός τους για προσβολή ή διάρρηξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 Α.Κ. λόγους.
 • Η παρούσα σύμβαση καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο αυτής και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις τυχόν προηγούμενες, γραπτές ή προφορικές, συμφωνίες μεταξύ τους.
 • Οι όροι της παρούσας συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας ή για την ύπαρξη πρόσθετου συμφώνου, επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμα ο όρκος.
 • Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης μπορεί να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, απαγορευόμενης ρητά κάθε ρητής ή σιωπηρής τροποποίησης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου. Επίσης, κάθε συμφωνία που αίρει την υποχρέωση γραπτής διατύπωσης δηλώσεων θα πρέπει να γίνεται γραπτώς.
 • Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση, ισχύει μόνον όταν γίνεται εγγράφως, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από αυτή.
 • Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους Συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στη θέση των διατάξεων που τυχόν ακυρωθούν, θα προβλεφθούν και εισαχθούν νέες διατάξεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τον οικονομικό σκοπό του παρόντος.

    16. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε προς την Εταιρεία μας ως ακολούθως:

"UNLIMITED ADRENALINE ΙΚΕ"

Διεύθυνση: Φειδιππίδου 33, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2155454409 | +30 2152159868

Εmail: Info@Unlimited-Adrenaline.gr | Partners@unlimited-Adrenaline.gr

×
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΚΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

Εγγραφή Χρήστη

ή
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Το email που ορίσατε δεν είναι έγκυρο.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ο κωδικός είναι πολύ απλός.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ο κωδικός επιβεβαίωσης δεν ταιριάζει.
Με την εγγραφή σας στην Unlimited Adrenaline μέσω Facebook, Google ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνείτε με τους όρους & προϋποθέσεις της Unlimited Adrenaline.
Έχετε ήδη λογαριασμό; Σύνδεση
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Αίτημα ανάκτησης πρόσβασης

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Το email που ορίσατε δεν είναι έγκυρο.
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Είσοδος

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.